Tuinaanleg Damen

De tuinman in de buurt

Algemene voorwaarden

Artikel 1: De in onze offertes opgegeven prijzen (excl. BTW) zijn vrijblijvend en blijven 30 dagen geldig. Eventuele wijzigingen en/of meerwerken maken deel uit van een afzonderlijke rekening.

Tussen het moment waarop de overeenkomst door de klant getekend is en het moment waarop een bepaalde schijf of factuur betaald moet worden, kan de prijs uit de oorspronkelijke offerte herzien worden volgens de evolutie van de materiaalprijzen. Dit gebeurt op basis van de volgende prijsherzieningsformule: P = p {a + c (I/i)}.

Artikel 2: De eventuele vermelde termijnen voor leveringen en werken zijn steeds bij benadering opgegeven. Bij overschrijding van deze heeft de klant niet het recht de ontbinding van de overeenkomst, noch schadevergoeding te vorderen, noch betaling van verschuldigde bedragen te weigeren. In geval van overmacht heeft de firma “DAMEN TUINAANLEG BV” het recht de overeenkomst als van rechtswege te ontbinden en/of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen.

Artikel 3: De klant is ertoe gehouden voor de uitvoering der werken aan de aannemer een plan te overhandigen waarop alle ondergrondse leidingen, constructies edm. duidelijk en correct zijn aangeduid, met vermelding van aard en diepte. Indien deze ontbreken, draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid van eventuele schade aan bovenvermelde leidingen of constructies. Bovendien zal de klant aan de aannemer schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstand die in acht moeten genomen worden met betrekking tot de scheidingslijn met andere erven bij het planten van bomen en andere planten. De aannemer draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Alle vereiste vergunningen tot het uitvoeren van werken dienen door de klant te worden bekomen.

Artikel 4: De aannemer wordt ontheven van de door hem aangegane verbintenis tot het leveren en plaatsen van bestelde planten wanneer hij wegens overmacht (oogstmislukking, droogte etc.) niet in de mogelijkheid is om aan zijn verbintenis te voldoen. Hij zal hiervoor niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. Deze planten kunnen vervangen worden door gelijkaardige of dicht benaderde variëteiten.

Artikel 5: Alle leveringen en werken worden door de klant geacht te zijn aanvaard, behoudens schriftelijk protest binnen de acht dagen.

Artikel 6: Alle ontwerpen blijven artistieke eigendom van “DAMEN TUINAANLEG BV” en mogen niet zonder haar akkoord gereproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel of gedeeltelijk.

Artikel 7 - Garantie: Het terug in groei komen van de door ons geleverde/geplaatste planten wordt vanaf de plantdatum voor één jaar gewaarborgd, doch alleen als het onderhoud door ons is gebeurd. De vervanging van niet in groei gekomen planten geschiedt slechts eenmaal in waarborg en dit op vertoon van de afgestorven planten. De werkuren vallen ten laste van de klant. Wanneer wordt vastgesteld dat het mislukken van de groei te wijten is aan bodemvervuiling, extreme weersomstandigheden, opzettelijke schade, edm., kan “DAMEN TUINAANLEG BV” niet verantwoordelijk gesteld worden en dus niet tot vervanging gedwongen worden. De kiemkracht en de zuiverheid van de geleverde graszaden wordt eveneens gewaarborgd volgens de wettelijke normen. Het mislukken van een grasperk door eventuele bodemvervuilingen, door een externe oorzaak, of door abnormale weersomstandigheden valt niet ten laste van de aannemer. Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon, worden geen klachten aanvaard. Deze garantie geeft nooit aanleiding tot schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook.

Artikel 8: Elke verzending van koopwaar is geheel voor risico van de geadresseerde, ook wanneer ze franco geschiedt.

Artikel 9 - betalingen: Voor de uitvoering van werken geschieden de betalingen als volgt: 40% bij het sluiten van de overeenkomst en 60% bij beëindiging der werken. Indien de werken een periode innemen van meer dan 4 weken, is DAMEN TUINAANLEG BV gerechtigd om te werken met tussentijdse facturen.
Facturen zijn contact en netto betaalbaar op de maatschappelijke zetel te 2990 Loenhout, Eyckhoflaan 14 (art. 1247,1 B.W.), alle taksen en belastingen zijn steeds ten laste van de klant. “DAMEN TUINAANLEG BV” doet geen afstand van dit recht door een wisselbrief te trekken op de medecontractant, zijn accepteren of beloftes te aanvaarden of door iedere andere wijze van betaling.
Bij laattijdige betaling van de facturen is vanaf de vervaldag een rente van 1% per maand verschuldigd, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de verschuldigde bedragen, met een min. van 75,00 EUR en een max. van 5.000,00 EUR. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens buitengerechtelijke kosten (administratieve overlast / kosten van briefwisseling / opvolging van boekhouding en debiteurenstand), en dit onverminderd de gerechtskosten en bovenop de verwijlintresten. Dit alles van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

Artikel 10: “DAMEN TUINAANLEG BV” heeft het recht schuldverlegging toe te passen tussen de bedragen die de medecontractant de aannemer verschuldigd is en bedragen die de aannemer aan hem verschuldigd zouden zijn uit welke hoofde ook en zelf i.v.m. andere facturen of contracten. Tot de volledige betaling blijven alle door ons geleverde goederen onze eigendom, zelfs al zouden zij onroerend worden door bestemming of incorporatie. Het niet betalen van een rekening op de vervaldag, ontlast de aannemer van alle verbintenissen tot levering van resterende bestellingen.

Artikel 11- Aansprakelijkheid: DAMEN TUINAANLEG BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade (oa. roest) ontstaan ingevolge het gebruik van grondwater bij bv. geboorde putten en beregeninginstallaties. De aansprakelijkheid voor licht verborgen gebreken lastens de aannemer/DAMEN TUINAANLEG BV (dewelke niet gedekt zijn door de artikelen 1792 B.W. en 2270 B.W.) wordt conventioneel beperkt tot een periode van drie jaar na de voorlopige oplevering van de uitgevoerde werken. De klant dient een rechtsvordering uit dien hoofde in te stellen binnen een termijn van zes maanden, na de dag dat de aannemer/DAMEN BV kennis had of had moeten hebben van het gebrek en dit op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 12- betwistingen: Alle geschillen die tussen de partijen mochten ontstaan zullen onderworpen worden aan het oordeel van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op alle geschillen.

Artikel 13: Behoudens andersluidend beding gelden de hierboven gestelde voorwaarden voor al onze facturaties/offertes. De voorwaarden van onze medecontractanten zijn slechts geldig indien zij voorafgaandelijk schriftelijk door een afgevaardigde beheerder van “DAMEN TUINAANLEG BV” werden aanvaard en zelfs dan nog kunnen zij niet ingegrepen worden boven huidige voorwaarden.


P = de nieuwe prijs;p = de oorspronkelijke prijs voorzien in de offerte; a = het percentage van de prijs dat niet voor herziening in aanmerking komt (a >= 0,20); c = het percentage van de materiaalkosten in de totale prijs (a + c = 1); I = de nieuwe materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de beëindiging van de werken); i = de oorspronkelijke materiaalindex (de maand die voorafgaat aan de datum van de offerte)

Tuinaanleg Damen

Brengt je tuin tot leven